Epi tjè nou

             Papa nou ki an sièl la…

 • Ou pa an Moun ka joué zouèl séré.
 • Pas ou toujou bô nou.
 • Si zié nou paka wouè la ou yé,
 • Nou ni yenki tjè nou pou di ki ou ka èkzisté.
 • Sé sèlman lafwa ki ka mennen nou bô’w,
 • Pou gouté fôs lanmou’w
 • Nou pa bouzwen zié nou
 • Pou miziré tout pwisans ou.
 • Ou pa ka fè lamaji, ou pa ka disparèt,
 • Pou virè parèt.
 • Nou pa ka wouè la ou yé,
 • Mé Jézu vini rann ou vizib.
 • Sa nou bouzwen,
 • Sé ki Lèspri’w ba nou fôs.
 • Sa nou ka shèshé
 • Sé di fè-ou plézi.

Publié par logos

Publié dans : Non classé | le 3 janvier, 2007 |Pas de Commentaires »

Jézu sé lavi

Moun ka rifizé di kouè ki Jézu sé Yisch Bon Djé épi sovè limanité. Lézòm découvè Jézu tou piti lacrèsch. Mé nou ka continié grandi épi sé menm zimaj tala an tèt nou : zimaj Jézu tou piti ou sinon zimaj li asou lakwa. Sa vré kè anlo moun rikonnèt Jézu atravè sé dé moman tala. Mé Bib la ki sèl sous référans lézòm osijè di Bon Djé, ka lésé nou itilizé sé moman tala pou mennen nou a wouè lavérité parapôt a mision Jézu asou latè. Jézu alé mò pou padoné pésché nou. Tout moun pé tiré an lison di kwa kalvè-a. Sé vré osi kè plizyé parmi nou ritjenn ki Jézu sé té an nonm kon nou menm. Sa ka rivé si sèlman nou mété asou koté poutji Jézu vini [lanésans li épi lè I té asou lakwa] tousa pou libéré moun ki té maré asou larout péché.

Jézu vini asou latè kon an nonm, sé pou ba tout moun ki ka conté minit apré minit asou’y, lavi : E sé sa lavi étèrnèl : sé ki yo rikonnèt wou tousèl kon sèl (Bon Djé) ki Kréyé tout bagay, épi moun lan ou voyé yo kivédi Jézu. Jan 17.3.

Publié par logos

Publié dans : Non classé | le 2 janvier, 2007 |Pas de Commentaires »

Tradisyon

An tradisyon sé an bagay moun, yonn apré lôt, swiv dépi lontan, mé ki pé bout an jou. Si nou pran lèkzanp lanati épi linivè, nou tout san pété tèt nou pé sonjé Bon Djé épi konstaté ki sé sèl labitid ki pa pou pèd an tèt pèsonn. Mé silon mannyè nou ka wouè lavi jôdijou, nou pé di kè : si sé pou palé di Bon dyé (lotè sa nou ka kriyé lakréyasyon [syèl, latè, lanmè, moun, épi…) nou pa pou swiv lojik dôt moun ki di kè tout tradisyon mennen a disparèt. Alòs ki non, piskè si nou gadé bien, pawôl tala lé fè nou réfléshi pou sav kè si Bon Djé kréyé tout bagay I kréyé nou osi [Limanité]. Nou pé pa rété épi fè lavi tala disparèt an tèt nou. Sé poutji parapôt a tout bagay ki tradisionèl , nou an dwa sav ki Bon Djé ba nou lavi : sé sèl tradisyon ki mérité répété. 
Poutout bon, Lavérité sé sèl tradision ki fèt pou diré alalong.

 

Publié par logos

Publié dans : Non classé | le 2 janvier, 2007 |Pas de Commentaires »

mchefatima |
Etat et religion |
Histoire chrétienne |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | dhammawak
| LeoTheoBrit
| CHOISIR DIEU. L'Eglise...